Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư là một tập hợp của chứng khoán, cổ phiếu và các tài sản khác, được tập hợp lại với nhau nhằm một mục đích là tạo ra lợi nhuận với rủi ro tối thiểu đối với vốn của nhà đầu tư. Thông thường, nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với trái phiếu, cổ phiếu của các công ty từ nhiều ngành khác nhau, kim loại quý, hàng hóa và nguyên liệu thô. Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn, hợp đồng tương lai hoặc tiền tệ hiếm hơn nhiều.

Một đội ngũ chuyên gia mạnh mẽ của FinmaxFX đã thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật toàn diện cho bạn và cung cấp cho bạn khả năng giảm thiểu rủi ro bằng cách chia khoản đầu tư thành các danh mục đầu tư sau.