Trao đổi tài sản Hoán đổi (SWAP)

Hoán đổi là một công cụ đặc biệt để trao đổi tài sản giữa hai bên tham gia thị trường. Trong trường hợp chung, điều này được thể hiện ở việc hai bên ký kết thỏa thuận mua (bán) một tài sản nào đó sau một thời gian xác định chặt chẽ, với những điều kiện mà các bên chấp nhận được. Nhiệm vụ chính của hợp đồng hoán đổi là tăng số lượng giao dịch, do đó tăng doanh thu tiền gửi. Ngoài ra SWAP còn được sử dụng như một yếu tố phòng ngừa rủi ro, điều chỉnh rủi ro.