Thực hiện lệnh

FinmaxFX cố gắng đảm bảo cho các nhà giao dịch khả năng thực hiện các lệnh ngay lập tức với mức giá về cơ bản không khác với giá đã nêu. Lệnh được thực hiện theo hai cách:

  • Ngay lập tức. Giao dịch được mở ngay khi nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ;
  • Khi các điều kiện được đáp ứng. Nhà đầu tư chỉ ra các điều kiện (ví dụ, giá đạt đến một mức nhất định), để thực hiện lệnh.

Khách hàng có khả năng quản lý các đơn đặt hàng, chỉ ra tất cả các thông số của chúng, cũng như thực hiện các thay đổi trong quá trình làm việc.

Xin lưu ý rằng giá thực hiện lệnh trong một số trường hợp có thể hơi khác so với giá đã nêu. Điều này là do sự biến động và tính thanh khoản của thị trường. Chúng tôi cố gắng đảm bảo việc thực hiện giao dịch tốt nhất bằng cách chọn mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường!