Yêu cầu ký quỹ cơ bản cho việc giao dịch

Làm quen với nội dung của trang này để biết các yêu cầu ký quỹ áp dụng cho Forex và CFD. Mỗi khách hàng phải có yêu cầu ký quỹ tối thiểu trên tài khoản cho tất cả các vị thế mở bất kỳ lúc nào.

FinmaxFX có quyền đóng một hoặc tất cả các vị thế bất cứ khi nào chúng không duy trì các yêu cầu ký quỹ tối thiểu của tài khoản.

Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi. Để cung cấp cho khách hàng của FinmaxFX những điều kiện làm việc thoải mái, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về tất cả các thay đổi trong quy tắc ký quỹ sẽ được thực hiện trên trang web trong khoảng thời gian ít nhất là 1 tuần.

Mức yêu cầu ký quỹ

Yêu cầu ký quỹ được tính bằng công thức chia vị thế đô la cho đòn bẩy.

Ví dụ về tính ký quỹ

Ví dụ: một vị thế được mở bằng EUR/USD với số tiền là 5000 đô la ở mức giá 1500 và đòn bẩy tối đa là 200. Trong trường hợp này, công thức như sau: (5000*1500)/200 = 37,5 đô la. Nghĩa là, để mở một vị trí theo các tiêu chí được mô tả ở trên, cần phải có ký quỹ là 37,5 đô la.

Cảnh báo

Khách hàng sẽ được thông báo trước về các tình huống khi nền tảng gần đến mức ký quỹ 100%, sau đó giao dịch sẽ tự động đóng do không đáp ứng các quy tắc của điều khoản này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên luôn sẵn sàng trên nền tảng giao dịch khi bạn có các vị thế mở để không bỏ lỡ thông báo về Lệnh gọi ký quỹ (Margin call). Trong một số trường hợp, có thể thông báo qua điện thoại và e-mail về việc hợp đồng tiếp cận giới hạn yêu cầu ký quỹ. Trong trường hợp này, bạn được đề xuất nạp thêm tiền vào tài khoản để duy trì vị thế mở hiện tại.

Khách hàng cũng sẽ được thông báo về thời điểm tỷ suất lợi nhuận giảm xuống dưới 50% để nền tảng tìm ra cơ hội tốt nhất để thanh lý các vị thế ở mức giá đóng cửa tốt nhất. Điều này được thực hiện mà không có sự đồng ý của Khách hàng, vì hợp đồng đang tiến gần đến ngưỡng phá vỡ các quy tắc giao dịch. Do đó, khi đạt đến mức Lệnh gọi ký quỹ, nền tảng bắt đầu tìm kiếm mức giá tốt nhất để đóng vị thế.

Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản cắt lỗ mà họ đặt trên nền tảng để giảm thiểu thiệt hại của họ. Ngoài ra, FinmaxFX trong một số trường hợp có thể yêu cầu Khách hàng thực hiện những yêu cầu bổ sung để đảm bảo hợp đồng. Đồng thời, bất kỳ sự gia tăng yêu cầu ký quỹ nào không được quy định trong các quy tắc đều không thể được coi là thay đổi tiêu chuẩn có hiệu lực đối với tất cả các hợp đồng khác.