Xung đột lợi ích

Điều khoản của chính sách xung đột lợi ích (sau đây gọi là Chính sách) nhằm đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động, cũng như tuân thủ tất cả các quy tắc và thủ tục nhằm giải quyết mọi xung đột lợi ích giữa Công ty và Khách hàng.

Công ty cam kết áp dụng các quy trình như vậy trong công việc của mình để giúp xây dựng mối quan hệ thích hợp giữa đại diện của công ty, những người quản lý, nhân viên, những người khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty, với tất cả các khách hàng để giải quyết tất cả các xung đột có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ đầu tư và các dịch vụ khác.

Nhận biết

Xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa Công ty và các cá nhân và tổ chức có cơ hội sử dụng nền tảng này cho mục đích ký kết hợp đồng vì lợi ích của cá nhân hoặc của công ty. Sau đây là những tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích:

 1. Công ty hoặc người đại diện cho công ty kiếm được lợi nhuận tài chính hoặc tránh thua lỗ thông qua khách hàng
 2. Công ty hoặc người đại diện cho công ty có lợi ích từ việc cung cấp dịch vụ hoặc giao dịch được thực hiện thay mặt cho khách hàng mà khác với lợi ích của khách hàng trong kết quả.
 3. Công ty hoặc người đại diện cho công ty có căn cứ của việc thực hiện tích cực của một khách hàng (nhóm khách hàng) thông qua một khách hàng khác.
 4. Công ty hoặc người đại diện cho công ty nhận được đề xuất từ ​​một người không phải là khách hàng về việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ, sản phẩm hoặc hoa hồng cho các dịch vụ và sản phẩm đó.

Những tình huống được mô tả ở trên là cực kỳ hiếm. Thông thường, xung đột có thể phát sinh giữa các bên sau:

 1. Giữa Khách hàng và Công ty
 2. Giữa hai khách hàng
 3. Giữa Công ty và (các) nhân viên của Công ty
 4. Giữa khách hàng và nhân viên (quản lý) của Công ty
 5. Giữa các phòng ban của Công ty

Tính độc lập

Để đảm bảo tính độc lập cao, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

 • Ngăn chặn hoặc kiểm soát việc trao đổi thông tin giữa các bên (bức tường Trung Hoa).
 • Chia sẻ quyền kiểm soát trách nhiệm giữa một nhóm người.
 • Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến người thực hiện đầu tư.
 • Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát việc chuyển lệnh, quyết định danh mục đầu tư và tính toán hiệu quả của chúng.

Ban lãnh đạo cấp cao của công ty có nghĩa vụ

 • Giám sát thường xuyên và đầy đủ các nguyên tắc tuân thủ chính sách xung đột lợi ích.
 • Tạo ra một phương pháp tiếp cận thống nhất cho phép xác định và ngăn chặn mọi tình huống xung đột.
 • Nâng cao mức độ nhận thức và trách nhiệm của tất cả mọi người, bao gồm cả thông qua đào tạo (trước hết là nhân viên của công ty và bên thứ ba).
 • Cung cấp hệ thống truyền thông tin về các xung đột cho Khách hàng, trong giới hạn cho phép và có thể.
 • Duy trì nguyên tắc độc lập.

Xây dựng bức tường Trung Hoa

Công ty xây dựng các bức tường Trung Hoa hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, ranh giới trách nhiệm được thiết lập để tránh tình trạng một bên xung đột có tác động đến bên kia. Đặc biệt, các nguyên tắc hạn chế được áp dụng cho cả nhân viên. Họ bị hạn chế quyền truy cập vào thông tin và tài liệu của Công ty, trong điều kiện xung đột đang được giải quyết và liên quan đến nhân viên này.

Báo cáo xung đột

Trong trường hợp có xung đột rõ ràng và không rõ ràng, trước hết, nhân viên của Công ty có nghĩa vụ chuyển tất cả thông tin cho cấp trên trực tiếp của mình là người có nhiều quyền hơn để giúp đỡ và đánh giá tình hình, đồng thời điền vào biểu mẫu cần thiết đối với các cơ quan quản lý:

 • Các hành động được thực hiện để giải quyết xung đột
 • Các hành động được thực hiện có được coi là đủ và hoàn chỉnh không?
 • Tất cả các hạn chế được áp dụng
 • Còn có những khách hàng nào và trạng thái của họ đối với Khách hàng này.