Khiếu nại và Chính sách giải quyết tranh chấp

Công ty FinmaxFX cung cấp cho khách hàng của mình những dịch vụ cao cấp. Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho công việc, sao cho mọi thủ tục được minh bạch, mọi vấn đề tranh chấp đều được giải quyết trong thời gian sớm nhất, có tính đến lợi ích của các bên.

Chúng tôi lưu giữ hồ sơ đặc biệt về các khiếu nại từ khách hàng bán lẻ, cũng như các biện pháp được thực hiện để giải quyết các khiếu nại này. Trong hoạt động này, chúng tôi được hướng dẫn bởi các nguyên tắc được trình bày trong các văn bản quy định của các cơ quan quản lý MCL

ĐỊNH NGHĨA KHIẾU NẠI

Khiếu nại được coi là biểu hiện của bất kỳ sự không hài lòng nào của khách hàng đối với hoạt động đầu tư và các dịch vụ bổ sung do công ty cung cấp.

THỦ TỤC KHIẾU NẠI

Để nộp đơn khiếu nại, bất kể loại và tính hợp lệ của nó, khách hàng phải chứng minh bằng cách cung cấp các thông tin sau:

  • Họ và tên
  • Số tài khoản
  • Số lượng giao dịch mà yêu cầu được thực hiện
  • Ngày và giờ bắt đầu tình huống tranh chấp
  • Mô tả vấn đề
  • Tên của nhân viên công ty mà bạn đã liên hệ và giải thích vấn đề.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng khiếu nại phải được soạn thảo một cách chính xác. Nó không được chứa ngôn từ thô tục và xúc phạm đến công ty, nhân viên của công ty và các bên thứ ba.

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ GỬI KHIẾU NẠI BẰNG CÁCH SAU ĐÂY

Qua bưu điện, đến địa chỉ sau:
[email protected]

Công ty đảm bảo tính bảo mật của việc xử lý các khiếu nại.