Konflikty interesów

Zapewnienie polityki dotyczącej konfliktu interesów (zwanej dalej Polityką) ma na celu zapewnienie legalności działań, a także zgodności ze wszystkimi normami i procedurami mającymi na celu rozwiązanie wszelkich konfliktów interesów między Firmą i jej Klientami.

Firma zobowiązuje się do stosowania takich procesów w pracy, które umożliwią budowanie odpowiednich relacji między przedstawicielami firmy, jej menedżerami, pracownikami, innymi osobami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z Firmą, ze wszystkimi klientami, aby rozwiązać wszelkie możliwe konflikty, które mogą powstać w procesie dostarczania usług inwestycyjnych i innych.

Identyfikacja

Konflikt interesów może powstać między Firmą a osobami fizycznymi i prawnymi, które mogą korzystać z platformy do zawierania umów w celach osobistych lub korporacyjnych. Oto sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktu interesów:

 1. Firma lub osoba reprezentująca firmę osiąga zyski finansowe lub unika strat na koszt klienta
 2. Firma lub osoba reprezentująca firmę jest zainteresowana wynikiem dostarczania usług lub transakcją przeprowadzoną w imieniu klienta, która wyróżnia interes klienta pod względem wyniku.
 3. Firma lub osoba reprezentująca firmę ma powód do pozytywnej pracy jednego klienta (grupy klientów) na koszt innego klienta.
 4. Firma lub osoba reprezentująca firmę otrzymuje od klienta niebędącego klientem zalecenie świadczenia klientowi usługi, produktu lub prowizji za te usługi i produkty.

Sytuacje opisane powyżej są niezwykle rzadkie. Częściej mogą wystąpić konflikty między następnymi stronami:

 1. Między Klientem i Firmą
 2. Między dwoma Klientami
 3. Między firmą i pracownikiem (pracownikami) firmy
 4. Między klientem i pracownikiem (menedżerem) firmy
 5. Między działami Firmy

Niezależność

Aby zagwarantować wysoki stopień niezależności, firma podjęła następne środki:

 • Zapobieganie lub kontrola wymiany informacji między stronami (Mur Chiński).
 • Rozdzielna kontrola odpowiedzialności między grupą osób.
 • Środki ograniczające które mają wpływ na osobę dokonującą inwestycji.
 • Środki mające na celu zapobieganie przeniesieniu zlecenia i decyzji w sprawie portfela inwestycyjnego oraz kontrolowanie ich, a także obliczanie ich skuteczności.

Najwyższe kierownictwo obowiązuje się

 • Regularnie i w pełni monitorować zasady zgodności z polityką konfliktu interesu.
 • Stworzenie jednolitego podejścia do identyfikowania i zapobiegania sytuacjom obarczonym konfliktem.
 • Podniesienie poziomu świadomości i odpowiedzialności wszystkich osób, w tym poprzez szkolenia (przede wszystkim pracowników firmy i osób trzecich).
 • Zapewnić systemy przesyłające informacje o konfliktach do klienta, w granicach dopuszczalnych i możliwych.
 • Popierać zasadę niezależności.

Budowa muru chińskiego

Firma buduje skuteczne chińskie mury, ściśle zgodnie z prawem. W szczególności granice odpowiedzialności są ustalane w celu uniknięcia sytuacji, w której jedna strona konfliktu ma wpływ na drugą stronę konfliktu. W szczególności zasady ograniczenia dotyczą pracowników. Ograniczają dostęp do informacji i dokumentów Firmy pod względem rozwiązywanego konfliktu i związanego z tym pracownikiem.

Raportowanie konfliktów

W przypadku wyraźnego i dorozumianego konfliktu pracownik Firmy jest zobowiązany przede wszystkim przekazać wszystkie informacje swojemu bezpośredniemu kierowniku, który ma więcej uprawnień do pomocy i oceny sytuacji, a także wypełnia formularz niezbędny organom regulacyjnym:

 • Działania podjęte w celu rozwiązania konfliktu
 • Czy dostatnie będzie podjętych działań i czy są one kompletne?
 • Wszystkie zastosowane ograniczenia
 • Jakie jeszcze istnieją klienci i ich status w odniesieniu tego Klienta.