Polityka prywatności

FINMAX, UAB i związane z nią organizacje zwane dalej „Firmą” są odpowiedzialne za ochronę prywatności oraz ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Firmie, klient wyraża zgodę na takie gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Firmę, jak opisano poniżej.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieranie danych osobowych klientów jest przeprowadzane przez Firmę podczas otwierania rachunku handlowego, jest to potrzebne dla przeprowadzania transakcji finansowych, ochrony aktywów i danych, a także do świadczenia wysokiej jakości usług. Gdy klient przechodzi rejestrację na stronie internetowej firmy, musi wypełnić formularz i kwestionariusz, który wskazuje dane osobowe o następującym charakterze:

 1. dane kontaktowe, które umożliwią szybkie nawiązanie komunikacji z klientem (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, kod pocztowy, data urodzenia, wykształcenie, zawód, dane o aktywach i kapitale klienta);
 2. informacje identyfikujące klienta. Może to być paszport i kod identyfikacyjny. W niektórych przypadkach Firma może wymagać tłumaczenia dokumentów poświadczonych notarialnie na język angielski. Jeśli klient planuje uzupełnić konto i wypłacić środki za pomocą karty bankowej, musi przesłać dane z przedniej strony plastikowego nośnika, dokładnie pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry numeru karty, nazwiska posiadacza i okresu działania karty. Podanie jakichkolwiek danych osobowych, odpowiedzialność za ich autentyczność, dokładność i aktualność spoczywa wyłącznie na kliencie. Jest również zobowiązany do powiadomienia o tym Firmy przy zmianie którejkolwiek z dostarczonych informacji. W ten sposób możesz zapobiegać oszustwom i egzekwować zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 3. w celu ochrony kosztów klienta obowiązkowym jest podanie informacji o aktywności na jego koncie;
 4. Aby korzystanie z witryny było jak najbardziej komfortowe, Firma może zażądać pośrednich danych klienta - adresu IP klienta, typu przeglądarki, nazwy dostawcy Internetu itp.

Firma może zażądać danych osobowych od klienta na kilka sposobów:

 1. za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 2. podczas rejestracji konta handlowego lub demo konta;
 3. przy składaniu wniosku o udział w promocjach;
 4. zapisując się do newslettera;
 5. podczas kontaktu z pomocą techniczną;
 6. Firma może również pobierać informacje o kliencie od strony trzeciej, na przykład ze źródeł publicznych, od dostawców płatności, podczas działań marketingowych (badania, ankiety).

Firma może nagrywać i zapisywać dowolne formy komunikacji z klientem (korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu itp.), Które miały miejsce podczas relacji biznesowych. Taki zapis można uznać za dowód wzajemnej współpracy między klientem a firmą. Podczas nagrywania telefonicznego nie ma sygnału ostrzegawczego ani żadnych innych powiadomień.

Gromadząc informacje o swoich klientach, firma realizuje jednocześnie kilka celów:

 1. spełnia formalności prawne. FinmaxFX to firma przestrzegająca prawa, która przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, usług finansowych i prywatności oraz przestrzega przepisów prawa korporacyjnego i podatkowego. Różne organy nadzorcze ściśle zapewniają, że Spółka ściśle przestrzega przepisów prawa, co oznacza, że ​​jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych klientów w celu kontroli kredytowej, identyfikacji, przetwarzania transakcji finansowych, w celu wykonania nakazów sądowych, artykułów kodeksu podatkowego i innych obowiązków sprawozdawczych oraz kontrola prania pieniędzy;
 2. chroni własne interesy. Firma jest zainteresowana w wykorzystaniu danych osobowych klientów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, takich jak dochodzenie roszczeń prawnych, przygotowywanie obrony w sądzie, zarządzanie przedsiębiorstwem, a następnie rozwój usług i produktów;
 3. Działa za zgodą klienta. Klient dobrowolnie zezwala Firmie na wykorzystanie i przechowywanie informacji o sobie, klient ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Przed wycofaniem firma ma prawo do przechowywania i przetwarzania informacji o klientach;
 4. ocenia jakość i docelowość usług i linii produktów oferowanych klientom, prowadzi usługi i produkty, przekazuje informacje o nich oraz bada bieżące potrzeby klientów;
 5. dąży do podniesienia jakości produktów i usług, w tym obsługi klienta, opracowywania i wdrażania nowych usług i produktów
 6. prowadzi dochodzenia i reguluje spory;
 7. przestrzega obowiązujących przepisów, nakazów sądowych, procesów i wymogów regulacyjnych;
 8. wysyła ankiety. Odpowiadając na pytania, klient pomaga w ten sposób poprawić jakość usług i współdziała z Firmą. Odpowiedzi na ankiety są przetwarzane i depersonalizowane;
 9. analizuje informacje. Sygnały nawigacyjne i tagi zawarte w oficjalnym zasobie lub w e-mail pomagają analizować informacje o korespondencji otrzymanej przez klienta, liczbie użytkowników oficjalnej strony internetowej itp.;
 10. realizuje cele marketingowe. Firma wykorzystuje dane osobowe swoich klientów dla rozsyłki wiadomości marketingowych mailowo lub telefonem. Jeśli klient nie chce otrzymywać takich informacji, może wysłać rezygnację z newslettera na adres e-mail [email protected] lub odmówić takiej korespondencji, klikając link wykluczający z newslettera który może znaleść w mailu marketingowym;
 11. prowadzi wewnętrzną księgowość, która jest niezbędna do wypełnienia obowiązków prawnych Firmy i jej osobistych interesów;
 12. informuje swoich klientów o wszelkich zmianach w oferowanych usługach, liniach produktów lub przepisach prawa. Aby wysłać taką wiadomość, obowiązkowym jest przetwarzanie danych osobowych;
 13. jeśli Firma przechodzi restrukturyzację lub zmiany właściciela, dane osobowe dotyczące jej klientów mogą zostać przekazane do weryfikacji, zgodnie z wymogami umowy prawnej;

PRAWA KLIENTÓW DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Klient, który przekazuje dane osobowe Firmie, ma następne prawa:

 1. uzyskać dostęp do danych osobowych na żądanie;
 2. dokonywać zmian w informacjach o sobie na żądanie wysłane do firmy;
 3. poprosić o usunięcie informacji o sobie. W niektórych przypadkach, jeśli pozwala to lub wymaga przepisów, Firma może odmówić w usunięciu informacji, klient zostanie dodatkowo o tym poinformowany;
 4. jeśli klient zauważy jakiekolwiek oznaki naruszenia swoich praw i wolności w systemie wykorzystywania danych osobowych, może odmówić przetwarzania informacji o sobie w celu marketingu bezpośredniego. Ponadto wszystkie lub niektóre usługi mogą być niedostępne dla klienta;
 5. złożyć wniosek o zawieszeniu przetwarzania danych w celu ustalenia ich prawdziwości, stosowności i legalności ich wykorzystania lub z powodu sprzeciwu wobec ich wykorzystania;
 6. wysłać prośbę o przekazanie danych osobowych stronom trzecim. Firma zapewnia to w formie ustrukturyzowanej, ale tylko w formie elektronicznej;
 7. wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie na wniosek klienta.

Klient może wysłać dowolne z tych żądań na adres e-mail: [email protected]. Firma odpowiada na listy o podobnej treści w ciągu kilka dni, jeśli potrzeba więcej czasu, aby rozwiązać problem, klient zostanie o tym dodatkowo powiadomiony.

OKRES KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH

Firma chroni prywatność danych osobowych swoich klientów, niezależnie od sposobu ich otrzymania:

 1. zostały dostarczone przez klienta osobiście;
 2. zostały otrzymane mailowo;
 3. przez internet;
 4. udostępniane na dowolnych mediach cyfrowych.

Tak długo, jak utrzymywane są relacje biznesowe między Firmą i klientem, jego dane osobowe są również przechowywane. Firma cały czas zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowych repozytoriów, papierowych szaf na dokumenty i innych dokumentów. Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony posiadanych danych osobowych przed nielegalnym i nieuprawnionym użyciem, utratą, edycją, ujawnieniem lub kradzieżą.

Jeśli firma osiągnęła wszystkie cele dotyczące klienta i nie potrzebuje już jego danych osobowych, usuwa dane całkowicie i nie identyfikuje już osoby jako klienta. Zdarzają się przypadki, gdy nawet po zakończeniu wspólnych działań Spółka prowadzi rejestr danych klientów, dzieje się tak w sytuacjach, w których działania klienta są interpretowane jako pranie pieniędzy lub oszustwo. W takich przypadkach prawo wymaga od Spółki przechowywania informacji o kliencie przez co najmniej 5 lat, nawet po zakończeniu współpracy z nim.

Dane osobowe i dane dotyczące transakcji są przechowywane przez ponad 5 lat od daty zawieszenia umowy o współpracy z klientem w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa i dokumenty regulacyjne, na przykład w sporach sądowych i sporach z Firmą. Gdy klient składa prośbę o odmowę przeprowadzenia badań marketingowych, informacje o nim są przechowywane na osobnej liście, co pozwala firmie zrozumieć, że klient nie chce otrzymywać wiadomości.

Zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi i technicznymi Firma ma prawo do przechowywania danych osobowych klienta przez ponad 5 lat.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez klienta Spółki są poufne i mogą być rozpowszechniane wyłącznie w Spółce lub między jej podmiotami powiązanymi, nie podlegają ujawnieniu podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Jeżeli informacje o kliencie są wymagane przez sąd lub organ regulacyjny, zostaną one przekazane na podstawie oficjalnej konieczności, natomiast strona trzecia zostanie poinformowana o poufności otrzymanych informacji.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych klienta i użytkownika oficjalnego zasobu Firmy, opracowano i wdrożono zasady i metody techniczne mające na celu ochronę informacji. Wszelkie operacje wykonywane przez klienta na oficjalnej stronie internetowej są całkowicie bezpieczne. Aby chronić stronę internetową, używany jest certyfikat serwera, potwierdzający wiarygodność firmy, a ponadto podczas przesyłania danych stosowany jest specjalny system szyfrowania - Secure Sockets Layer (SSL)

Logowanie do konta klienta odbywa się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Te dane są własnością klienta, więc Firma nie ponosi odpowiedzialności za to, jak je wykorzystuje i jak zarządza swoimi kontami. Jeśli klient odkrył nieautoryzowane użycie jego konta handlowego lub zauważył podejrzane działania wokół niego, konieczne jest poinformowanie o tym służby technicznej Firmy.

WYDAWCY I PARTNERZY

Firma może wymieniać się informacją z partnerami i wydawcami, jeżeli takie informacje są wymagane przez wydawce lub partnera w celu dostarczenia produktów lub usług swoim klientom z uzasadnionych powodów. Firma może wymieniać informacje z partnerami i wydawcami w celu oferowania dodatkowych podobnych produktów i usług, które udowalają potrzeby klientów i które są dostarczane w sposób użyteczny i odpowiedni tylko wtedy, gdy klienci upoważnili firmę do wykonania takich działań.

TRZECIA STRONA NIE DOTYCZĄCA AFILIACJI

Firma nie jest zajmuje się w sprzedażem, licencjonowaniem ani arendą danych osobowych klienta osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków zgodnych z polityką prywatności. Firma ma prawo do ujawnienia danych osobowych klientów w przypadkach, gdy są one przewidziane w przepisach prawa, regulacjach i innych dokumentach organów państwowych. Ujawnienie danych osobowych klientów jest dozwolone dla takich kategorii stron trzecich:

 1. Firmy partnerskie FinmaxFX świadczące usługi finansowe i inne;
 2. Developerom programów tworzących systemy komunikacyjne, aplikacje i terminale handlowe, z których będą korzystać w przyszłości klienci;
 3. usługodawcom i konsultantom na podstawie umowy o świadczenie usług administracyjnych, informacyjnych, analitycznych, finansowych, marketingowych i innych;
 4. firmam maklerskim i ich oddziałom które współpracują z Firmą;
 5. dostawcy usług płatniczych i instytucje bankowe do obsługi transakcji finansowych klientów;
 6. audytorzy i wykonawcy, którzy przeprowadzają audyt, zapewniają pomoc i doradztwo w różnych obszarach działalności;
 7. sądy, trybunały i organy regulacyjne;
 8. organy państwowe i ścigania, zgodnie z obowiązującym prawem oraz różnymi aktami prawnymi i regulacyjnymi;
 9. każda organizacja, dla której dane osobowe dotyczące klienta są niezbędne w celu zapewnienia mu wysokiej jakości usług;
 10. każda osoba upoważniona przez klienta.

Strona trzecia otrzymuje jedynie minimalny dostęp do danych osobowych, jej objętość jest wystarczająca tylko do zapewnienia zobowiązań umownych wobec Firmy. Zewnętrzny dostawca nie jest uprawniony do ujawniania i wykorzystywania informacji o klientach do celów nieokreślonych w Firmie. Osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do danych osobowych klientów Firmy, jest zobowiązana do ich ochrony zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy użyciu takich samych metod jak Firma.

Firma nie przekaże danych osobowych klienta stronie trzeciej, jeśli nie ma pewności co do odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony takich informacji.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

W celu ochrony operacji handlowych klientów i zwiększenia wydajności oficjalnej strony FinmaxFX, firma wykorzystuje pliki cookie. Nie zawierają danych osobowych ani poufnych, pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłane przez Firmę z zasobów internetowych do przeglądarki klienta. Pliki cookie są przechowywane w przeglądarce klienta i pozwalają firmie rozpoznać je po unikalnym identyfikatorze.

Odwiedzając oficjalną stronę internetową firmy, w przeglądarce klienta można umieścić kilka plików cookie w następnych celach:

 1. dołączyć niektóre opcje na stronie;
 2. do prowadzenia działań analitycznych;
 3. Aby zapamiętać preferencje klienta;
 4. w celu zapewnienia dostawy produktów promocyjnych, w tym i dla remarketingu.

Ponieważ pliki cookie mogą wykonywać różne zadania, są zazwyczaj klasyfikowane w następny sposób:

 1. główne. Zaprojektowany do autentyfikacji klientów i zapobiegania nieuczciwym działaniom przy użyciu konta;
 2. ścisła potrzeba. Zapewnia ruch na stronie, korzystanie z niektórych opcji, dostęp do obszarów chronionych i zarejestrowanych;
 3. produktywny. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak klient korzysta ze strony, gdzie odwiedza, czym jest zainteresowany. Informacje te pozwalają zmniejszyć całkowite obciążenie wewnętrznej infrastruktury, śledzić całkowite korzystanie ze strony internetowej firmy i ogólnie ulepszyć usługę dzięki eksperymentom z jej nowymi funkcjami;
 4. funkcjonalne pliki cookie zapamiętują zasadę logowania nawet po edycji informacji. Dostosowują stronę internetową i pomagają rozszerzyć funkcjonalność dla klientów.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez zewnętrznych partnerów firmy do dostarczania materiałów reklamowych, które mogą zainteresować klienta. Za ich pomocą aktywność użytkowników jest śledzona na innych witrynach lub serwiach. Zebrane w ten sposób dane są przekazywane reklamodawcom i sieciom reklamowym w celu późniejszego wyświetlania reklam i oceny ich skuteczności.

Istnieją 2 rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pierwsza opcja jest przechowywana na komputerze klienta do momentu zakończenia przeglądania witryny firmy. Drugi jest przechowywany na urządzeniu komputerowym, dopóki nie zostanie całkowicie usunięty lub do daty jego wygaśnięcia

Firma ma prawo do umieszczania, oprócz własnych, plików cookie partnerów zewnętrznych. Odbywa się to w celu zgłaszania statystyk, udostępniania materiałów reklamowych w zasobach i za pośrednictwem witryny.

Należy pamiętać, że usunięcie niektórych plików cookie może przyczynić do tego, że klientu nie będą dostępne niektóre funkcji na stronie, koncie osobistym lub w terminalu handlowym, a ponadto niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie.

NORMATYWNE UJAWNIANIE INFORMACJI

Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy ustawowe, wykonawcze, organy ścigania lub inne organy rządowe właściwej jurysdykcji w celu ochrony naszych praw i / lub zgodności z procedurami prawnymi. Takie ujawnienie informacji odbywa się na zasadzie oficjalnej konieczności, chyba że organ regulacyjny lub inny organ publiczny postanowi inaczej. W takich okolicznościach Firma musi bezpośrednio poinformować osobę trzecią o poufnym charakterze informacji.

KONTAKT Z KLIENTEM

Od czasu do czasu Firma może kontaktować się z klientami telefonem lub mailowo w celu uzyskania dodatkowych informacji o Firmie lub transakcjach na rynkach finansowych. Ponadto Firma może czasami kontaktować się z klientami, telefonem lub mailowo, w celu poinformowania ich o unikalnych ofertach reklamowych dostarczonych przez Firmę. Klienci zgadzają się na otrzymanie tego rodzaju połączenia, jednocześnie wyrażając zgodę na nasze warunki używania podczas rejestracji w Firmie. Każda osoba, która chce odmówić dalszej komunikacji z Firmą w dowolnym momencie, ma prawo to zrobić, po prostu kontaktując się z Firmą telefonicznie lub e-mailem i wskazując, że dalsza komunikacja w imieniu Firmy nie jest wymagana.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani treści witryn, do których odnosi się FinmaxFX, i nie kontroluje wykorzystania ani ochrony informacji dostarczanych przez klientów lub gromadzonych przez te witryny. Za każdym razem, gdy klient kliknie link do strony internetowej pod wspólną marką lub powiązanej strony, może zostać poproszony o rejestrację lub podanie innych danych osobowych. Należy pamiętać, że takie informacje są rejestrowane przez stronę trzecią i będą podlegać polityce prywatności tej strony trzeciej.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma może od czasu do czasu aktualizować Politykę prywatności. W przypadku znaczącej zmiany Polityki, w tym informacji o tym, w jaki sposób gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe klientów, zmieniona Polityka Prywatności zostanie przesłana do FinmaxFX. W takim przypadku klienci wyrażają zgodę na publikację poprawionej Polityki prywatności w formie elektronicznej na stronie internetowej jako faktyczne zawiadomienie dla Firmy. Wszelkie spory dotyczące Polityki prywatności Firmy podlegają zgłoszeniu i Umowie z klientem. Firma zaleca, aby klienci okresowo sprawdzali niniejszą Politykę prywatności, aby zawsze wiedzieli, jakie informacje zbiera Firma, w jaki sposób Firma je wykorzystuje i komu może je ujawnić zgodnie z postanowieniami Polityki.